శ్రీ హేమలంబ మాఘ పూర్ణిమ 31 జనవరి 2018 బుధవారం కర్కాటకరాశిలో పుష్యమి,ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో రాహుగ్రస్తంగా రక్తవర్ణంలో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవించును.ఇది నీలిరంగులో (బ్లూ మూన్ గా) ఉండదు. కేవలం రక్త వర్ణం మాత్రమే.ఈ చంద్ర గ్రహణం వలన ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

Wednesday, June 17, 2009

మాలికా యోగ దుష్ఫలితాలకు మరో పరిహారం

మకర మాలికా యోగ దుష్ఫలితాల నుంచి ఉపశాంతి పొందుటకై ఖడ్గమాల స్తోత్రాన్ని పారాయణం చేయవచ్చును. అవకాశంలేని వారు సుందరకాండలోని ముఖ్యమైన ఈ దుగువ తొమ్మిది శ్లోకాలను నిత్యం పారాయణం చేసేది. మన పవిత్ర భారతదేశంలో వెలసిన ప్రాచీన సాహిత్యంలో వాల్మీకి రామాయణమొక మహారత్నం.

తరతరాలుగా యావత్తు మానవాళి హృదయాలను చూరగొన్న అజరామర ఆది కావ్యం రామాయణం. ఈ క్రింది తొమ్మిది శ్లోకాలను పారాయణ చేసిన వారికి బుద్ధిబలం, యశస్శు, ధైర్యం, నిర్భయత్వం, రోగవిముక్తి, నవగ్రహ ఉపశాంతి, వాక్పటుత్వం మొదలగునవి అనుగ్రహమవుతాయి.

సర్వలోక సౌఖ్యం, సంక్షేమం, పురోగతి కోసం సామూహికంగా కూడా పారాయణం చేయవచ్చును. ప్రతిదినం తొమ్మిదిసార్లు లేక ఏడుసార్లు ఏకాగ్రత చిత్తంతో, అచంచల భక్తితో, పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో పారాయణ చేయండి.


తతో రావణ నీతాయాః సీతాయాః శత్రు కర్శన
ఇయేష పడమన్వేష్టుం చారణ చరితేపథి (1.1) ----
సూర్య గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

యస్యత్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథాతవ
ధృతిర్దృష్టిర్మతిర్దాక్ష్యం స్వకర్మసు న సీదతి (1.189) ---- చంద్ర గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

అనిర్వేదః శ్రియోమూలం పరం సుఖం
అనిర్వేదోహి సతతం సర్వార్ధేషు ప్రవర్తకః (12.10)----కుజ గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యైచ తస్యై జనకాత్మజాయై
నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః (13.59) ---బుధ గ్రహ సంబంధితం

ప్రియాన్నసంభవేత్ దుఃఖమ్ అప్రియాదధికం భయం
తాభ్యాంహియేవియుజ్యంతే నమస్తేషాం మహాత్మనాం (26.50)----గురు గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

రామః కమల పత్రాక్ష సర్వసత్వ మనోహరః
రూపదాక్షిణ్య సంపన్నః ప్రసూతో జనకాత్మజే (35.8)----శుక్ర గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

జయత్యతి బలోరామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః
దాసోహంకోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః (42.33/34)---శని గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

యద్యస్తి పతిశుశ్రూషా యద్యస్తి చరితం తపః
యది చాస్త్యేక పత్నిత్వం శీతో భావ హనుమతః (53.28/28)---రాహు సంబంధిత శ్లోకం

నివృతవనవాసం చ త్వయా సార్ధమరిందమం
అభిషిక్త మయోధ్యాయాం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవం (68.28)---కేతు సంబంధిత శ్లోకం

పైన తెల్పిన సుందరకాండ పారాయణం చేయలేని వారు ఈ మకర మాలికా యోగ దుష్ఫలితాలు నుండి చిన్న చిట్కాలతో ఉపశాంతి పొందుటకు తదుపరి పోస్టింగ్ లో వివరాలకై చూడండి.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.