గమనిక : 2018 జూన్ 26 రాత్రి నుంచి అక్టోబర్ 25 వరకు 121 రోజులు కుజగ్రహం వక్రంతో సంచారం చేయనున్నది. కనుక కుజ దోషం అనేది లేకున్ననూ, ఉన్నదని భయపడేవారు, ఋణ శత్రు శరీర పీడల నుంచి ఉపశమనానికి ప్రత్యేక అరుదైన విశేష రోజులలో కుజ గ్రహ దోష నివారణకు అద్భుత పరిహారములను ప్రణతి టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీక్షించండి.- శ్రీనివాస గార్గేయ

Saturday, September 2, 2017

తులారాశి ప్రవేశ సమయంతో తారుమారు కానున్న గురు గోచార ఫలితాలు

2017 సెప్టెంబర్ 12 ఉదయం 6.51 నిముషాలకు గురు గ్రహం తులారాశిలోకి ప్రవేశం చేయును. సహజంగా గోచార రీత్యా 5 రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు, 7 రాశుల వారికి ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మరికొంత లోతులకి వెళితే ప్రవేశం చేసే సమయానికి ఉన్న గురు స్వరూపాన్ని బట్టి అనుకూల ఫలితాలు వ్యతిరేకం కావచ్చు, వ్యతిరేక ఫలితాలు అనుకూలం కావచ్చు. అనుకూలం గా గాని, వ్యతిరేకంగా గాని గురువు ఫలితాలను ఇచ్చే సందర్భంలో ఏవైనా ఆటంకాలు (గ్రహ వేధలు) కలిగినప్పుడు అనుకూలము ఆగిపోతాయి, ప్రతికూలము ఆగిపోతాయి. అనుకూలం ఆగితే కించిత్ బాధపడతాము. అదే ప్రతికూలం ఆగిపోతే ఎంతో ఆనందపడతాము. కనుక క్రింది వీడియో ద్వారా ఉపోద్గాతము వినండి. తదుపరి వీడియో లలో 12 రాశులకు ఏ ఏ తేదీలలో అనుకూలమా, ప్రతికూలమా తెలుసుకుంటూ, ఒకవేళ అనుకూలమే ఆగిపోతే పరిహారము ఏమి చేయాలి ? ప్రతికూలమే ఆగిపోతే సంతోషంతోనే ఉంటూ అనుకూలం కలగటానికి ఎలాంటి పరిహారాలు చేయాలి అనేవి వరుస వీడియోలలో తెలుసుకుందాం.
ఇక ఉపోద్గాత వీడియోని చూడండి. - దైవజ్ఞ పొన్నలూరి శ్రీనివాస గార్గేయ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.